Právne informácie

Autorské práva

Všetky informácie, materiály, dokumenty, fotografie zobrazené alebo uvedené na www.onlineaukcie.sk, vrátane všetkých dokumentov, súborov, grafiky, kódu a všeobecného vzhľadu stránok a rovnako samotná webová adresa, kontaktné údaje (ďalej lej „Zdroje“) sú predmetom autorských a iných práv spoločnosti VENDITIO, a.s., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 653 799  alebo zadávateľa OnlineAukcie (podľa autora Zdroja). Všetky práva k Zdrojom sú vyhradené autorom a autor Zdroja neudeľuje súhlas na ich použitie bez predchádzajúce písomného súhlasu.

Limitácia zodpovednosti a Spoľahnutie sa na informácie

Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu k webovej stránke alebo jej informáciám, resp. z ich neprístupnosti alebo ich použitia, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, nezodpovedá ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin a čítanie informácií na webovej stránke nezbavuje návštevníka povinnosti preveriť si všetky informácie a vykonať všetky potrebné dôkladné preverenia, šetrenia informácií, ktoré Prevádzkovateľ nijako neobmedzuje. Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách obsiahnutých na webovej stránke www.onlineaukcie.sk patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek informácie poskytnuté zadávateľmi OnlineAukcií. Napriek tomu uvádzame, že Prevádzkovateľ sa snaží prijímať opatrenia, aby aj zadávatelia svoje informácie na webovej stránke www.onlineaukcie.sk priebežne aktualizovali a prispievali tak ku kvalite informácií.  Nevylučujeme, že sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti alebo iné chyby (chyby v písaní alebo počítaní alebo iné nepresnosti), ktoré sa Prevádzkovateľ bude usilovať opraviť či odstrániť a za týmto účelom nás prosím kontaktujte na info@onlineaukcie.sk

www.onlineaukcie.sk môžu obsahovať odkazy (linky) na iné webové stránky, ktoré nemusia byť súčasťou webových stránok Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah takýchto stránok alebo na akékoľvek spoľahnutie sa užívateľa na informácie uvedené na takýchto stránkach. Recepcia akejkoľvek informácie z internetu si vyžaduje zrelé zhodnotenie s použitím zdravého úsudku prípadne odborného preverenia každej informácie, ktorá vzbudzuje čo i len najmenšie pochybnosti v užívateľovi.
 

Prihlásenie

Ak už u nás máte vytvorené konto, prihláste sa.

Zabudol som heslo

Ak u nás nemáte vytvorené konto, zaregistrujte sa.