Speňažovanie časti podniku

Speňažovanie časti podniku
ZDIEĽAŤ:  FacebookTwitterGoogle PlusPinterest

Lokalita

Horovce, okres Púchov, Trenčiansky kraj

ID: BP2 UKONČENÁ AUKCIA
Konečná cena272 000 €   bez DPH *
Vyvolávacia cena270 000 €   bez DPH *
Minimálne prihodenie2 000 €
Zábezpeka50 000 €
Režim DPH sa bude spravovať príslušnými ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Začiatok aukcie25.11.2022 08:00:00
Koniec aukcie25.11.2022 12:00:00
História prihodení (2)
User25729725.11.2022 09:10272 000 €
User14392525.11.2022 08:32270 000 €

Popis

Spoločnosť U9, a.s. v spolupráci so správcom konkurznej podstaty organizuje speňažovanie časti podniku prostredníctvom online aukcie.
Predmetom predaja je predaj častí podniku, ktoré tvoria Nehnuteľnosti, Hnuteľné veci a Pohľadávky Úpadcu BPS Horovce 3.
Nehnuteľnosti tvoria Bioplynovú stanicu.

BIOPLYNOVÁ STANICA v Horovciach:
Celková sústava je tvorená troma bioplynovými stanicami (ďalej len “BPS”) v Horovciach a to BPS Horovce 2, BPS Horovce 3 a BPS Horovce 4. Jednotlivé BPS boli postavené v priebehu rokov 2011-2013 generálnym dodávateľom spoločnosťou BIOTEC, s.r.o. so sídlom Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Predmetom predaja sú časti podniku BPS 2 a BPS Horovce 4.
BPS Horovce 2 - Vlastníkom BPS Horovce 2 je spoločnosť BIOPLYN HOROVCE 2, s.r.o. so sídlom Horovce 106, 020 62 Horovce, IČO: 45 556 521. BPS bola uvedená do prevádzky 11. apríla 2013 a jej inštalovaný elektrický výkon je 999 kWe. Technické údaje: dávkovacie zariadenie 2x40 m3, dopravníkový pás, 2x fermentor 22x6 m, koncový sklad s plynojemom 32x8 m, koncový sklad otvorený 22x8 m, budova kogenerácie s kogeneračnou jednotkou JMS 320.
BPS Horovce 4 - Vlastníkom BPS 4 je spoločnosť BioElectricity, s. r. o. so sídlom Horovce 106, 020 62 Horovce, IČO: 47 379 499. BPS bola uvedená do prevádzky 20. decembra 2013 a jej inštalovaný elektrický výkon je 499 kWe.
Technické údaje: zberná nádrž 13x3 m, fermentor 22x6 m, budova kogenerácie s kogeneračnou jednotkou JMS 312, trafostanica. BPS sú postavené v priemyselnej časti na okraji obce Horovce v blízkosti BPS Horovce 1, ktorú vlastní spoločnosť Bioplyn Horovce, s.r.o. a v blízkosti poľnohospodárskeho družstva v katastrálnom území obce Horovce, okres Púchov, Trenčiansky kraj. Spoločne využívané technologické zariadenia: separátor výstupnej suroviny inštalovaný na otvorenom koncovom sklade BPS Horovce 3, núdzový horák plynu, výmenníková stanica tepla, budova kogenerácie.

ČASŤ PODNIKU SPOLU TVORIA:
Predmetom predaja je časť podniku úpadcu BIOPLYN HOROVCE 3 s. r. o. v konkurze a to:

Pozri tabuľky v prílohe Popis predmetu predaja.

Pozícia na mape

Prihlásenie

Ak už u nás máte vytvorené konto, prihláste sa.

Zabudol som heslo

Ak u nás nemáte vytvorené konto, zaregistrujte sa.