Speňažovanie časti podniku

Speňažovanie časti podniku
ZDIEĽAŤ:  FacebookTwitterGoogle PlusPinterest

Lokalita

Horovce, okres Púchov, Trenčiansky kraj

ID: BP1AUKCIA
Vyvolávacia cena650 000 €   bez DPH *
Minimálne prihodenie5 000 €
Zábezpeka100 000 €
Možnosť predĺženia3 minúty
Režim DPH sa bude spravovať príslušnými ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Lehota registrácie do3.10.2022 08:00:00o 9 dní
Začiatok aukcie5.10.2022 08:00:00o 11 dní
Koniec aukcie5.10.2022 12:00:00o 11 dní
1. obhliadka26.9.2022 10:00pozajtra
2. obhliadka28.9.2022 10:00o 4 dni
Obhliadky po dohode na uvedenom telefónnom čísle
Kontakty0948917607

Podmienky aukcie

Pre vylúčenie pochybností sa určuje, že predaj Predmetu predaja za splnenia podmienok v zmysle § 10 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa nepovažuje za dodanie tovaru a služby, a teda kúpna cena za Predmet predaja nebude predmetom dani z pridanej hodnoty. Ak nebudú splnené podmienky, resp. budú splnené podmienky výnimiek ustanovených podľa § 10 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, a teda predaj Predmetu predaja sa bude považovať za dodanie tovaru alebo služby bude kúpna cena za Predmet predaja dosiahnutá v súťažnom procese (online aukcii) považovať za zvýšenú o sadzbu dane z pridanej hodnoty, pričom v závislosti od právneho stavu kupujúceho môže dôjsť k prenosu daňovej povinnosti. 

Obchodné podmienky serveru

Pre vylúčenie pochybností sa určuje, že predaj Predmetu predaja za splnenia podmienok v zmysle § 10 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa nepovažuje za dodanie tovaru a služby, a teda kúpna cena za Predmet predaja nebude predmetom dani z pridanej hodnoty. Ak nebudú splnené podmienky, resp. budú splnené podmienky výnimiek ustanovených podľa § 10 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, a teda predaj Predmetu predaja sa bude považovať za dodanie tovaru alebo služby bude kúpna cena za Predmet predaja dosiahnutá v súťažnom procese (online aukcii) považovať za zvýšenú o sadzbu dane z pridanej hodnoty, pričom v závislosti od právneho stavu kupujúceho môže dôjsť k prenosu daňovej povinnosti. 

Popis

Spoločnosť U9, a.s. v spolupráci so správcom konkurznej podstaty organizuje speňažovanie časti podniku prostredníctvom online aukcie.
Predmetom predaja je predaj častí podniku, ktoré tvoria Nehnuteľnosti, Hnuteľné veci a Pohľadávky Úpadcu BPS Horovce 2 a tretej osoby BioElectricity, s. r. o.. Nehnuteľnosti ako celok tvoria Bioplynovú stanicu.
BIOPLYNOVÁ STANICA:
Sústava je tvorená troma bioplynovými stanicami (ďalej len “BPS”) v Horovciach a to BPS Horovce 2, BPS Horovce 3 a BPS Horovce 4. Jednotlivé BPS boli postavené v priebehu rokov 2011-2013 generálnym dodávateľom spoločnosťou BIOTEC, s.r.o. so sídlom Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Predmetom predaja sú časti podniku BPS 2 a BPS Horovce 4.
BPS Horovce 2 - Vlastníkom BPS Horovce 2 je spoločnosť BIOPLYN HOROVCE 2, s.r.o. so sídlom Horovce 106, 020 62 Horovce, IČO: 45 556 521. BPS bola uvedená do prevádzky 11. apríla 2013 a jej inštalovaný elektrický výkon je 999 kWe. Technické údaje: dávkovacie zariadenie 2x40 m3, dopravníkový pás, 2x fermentor 22x6 m, koncový sklad s plynojemom 32x8 m, koncový sklad otvorený 22x8 m, budova kogenerácie s kogeneračnou jednotkou JMS 320.
BPS Horovce 4 - Vlastníkom BPS 4 je spoločnosť BioElectricity, s. r. o. so sídlom Horovce 106, 020 62 Horovce, IČO: 47 379 499. BPS bola uvedená do prevádzky 20. decembra 2013 a jej inštalovaný elektrický výkon je 499 kWe. Technické údaje: zberná nádrž 13x3 m, fermentor 22x6 m, budova kogenerácie s kogeneračnou jednotkou JMS 312, trafostanica. BPS sú postavené v priemyselnej časti na okraji obce Horovce v blízkosti BPS Horovce 1, ktorú vlastní spoločnosť Bioplyn Horovce, s.r.o. a v blízkosti poľnohospodárskeho družstva v katastrálnom území obce Horovce, okres Púchov, Trenčiansky kraj. Spoločne využívané technologické zariadenia: separátor výstupnej suroviny inštalovaný na otvorenom koncovom sklade BPS Horovce 3, núdzový horák plynu, výmenníková stanica tepla, budova kogenerácie.
ČASŤ PODNIKU SPOLU TVORIA:
Predmetom predaja je časť podniku úpadcu BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o. v konkurze, so sídlom Horovce 106, 020 62 Horovce a časť podniku tretej osoby BioElectricity, s. r. o., so sídlom Horovce 106, 020 62 Horovce, ktoré tvoria nasledujúce majetkové hodnoty:
POZRITE PRÍLOHU: Predmet predaja.
 

Pozícia na mape

Prihlásenie

Ak už u nás máte vytvorené konto, prihláste sa.

Zabudol som heslo

Ak u nás nemáte vytvorené konto, zaregistrujte sa.